1 Week
GRATIS FITNESS

CLAIM NU! Lees meer

Algemene voorwaarden Gerle Sports.

Van harte welkom bij Gelre Sports. Leest u onderstaande punten aandachtig door, zodat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden. Mocht er iets niet duidelijk zijn, dan zijn wij bereid u nadere toelichting te geven.

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Gelre Sports en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Gelre Sports. (hierna te noemen ‘de deelnemer).  Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

 

Aanmelding

Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in het fitnesscentrum. Het inschrijfgeld bedraagt €39,95 en wordt gelijk met de contributie van de eerst maand geïncasseerd.

 

Lidmaatschap

Wij bieden een lidmaatschap aan bij Gelre Sports van 1, 12 en 24 maanden. Abonnementen worden automatisch verlengd met 1 maand. Met uw basis abonnement kunt u onbeperkt vrij fitnessen bij Gelre Sports.

 

Betaling

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling  verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt €2,50 administratie kosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 30 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van 8 weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hier voorgemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer. Terugboeking van automatische afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen. Gelre Sports is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Gelre Sports behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

Abonnementen tijdelijk stopzetten

Uw lidmaatschap kan tijdelijk bevroren worden voor €5,- per maand. Dit dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een wijzigingsformulier, te verkrijgen bij de receptie en onder de volgende voorwaarden: langdurige ziekte, blessure en zwangerschap. De wachtperiode wordt van tevoren bepaald en de contributie gaat automatisch verder als de wachtperiode verstreken is. Mocht u om bepaalden reden niet meer kunnen of mogen sporten, stopt het lidmaatschap met ingang van de eerst volgende betaling na inlevering van een doktersverklaring of in overleg met de bedrijfsleiding van Gelre Sports. De wacht periode wordt niet meegeteld in de abonnementsduur.

 

Wijziging lidmaatschap

Wijziging van het lidmaatschap moeten op het wijzigingsformulier ingevuld worden (verkrijgbaar bij de receptie).

Beëindiging van het lidmaatschap

De deelnemer moet zijn lidmaatschap schriftelijk beëindigen d.m.v. een wijzigingsformulier. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt. Gelre Sports behoudt zich het recht voor het ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

 

Trainingstijden

Gelre Sports behoudt zich het recht voor om openingstijden, programma’s e.d. te wijzigen. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen en/of- activiteiten , die aangeboden worden door Gelre Sports, vindt geen restitutie van contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Gelre Sports gerechtigd gesloten  te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen. Gelre Sports hanteert in de zomervakantie een aangepast zomerrooster.

 

Risico en aansprakelijkheid

Gelre Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. Wij beschikken over kluisjes waar u uw spullen in kunt opbergen. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of programma bij Gelre Sports, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Gelre Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer is zich er van bewust dat sporten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Gelre Sports vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 

Huisregels

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Gelre Sports te handelen. De algemene voorwaarden staan op de website van Gelre Sports en zijn bij de receptie van Gelre Sports te verkrijgen.

 

Persoonsgegevens

Gelre Sports verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Gelre Sports kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Gelre Sports door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding via de Gelre Sports Nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer. Gelre Sports en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

 

Hygiëne en veiligheid

Het gebruik van een handdoek is in alle zalen verplicht. Bent u uw handdoel vergeten dient u verplicht een handdoek te lenen. Deze is verkrijgbaar bij de receptie. Het is verplicht te sporten met schone sportschoenen welke uitsluitend binnen worden gedragen. Met het oog op de veiligheid zijn (sport) tassen niet toegestaan in de sportzalen. Deze dient u achter te laten in de kleedkamer. In de kleedkamers gelieve uw kleding op te hangen of op te bergen in uw tas.

Fitness
fixed-col-3-img1

Belangrijkste reden om fitness te gaan beoefenen is je conditie verbeteren, de spieren sterker willen maken of gewoon lekker willen bewegen. Bij Gelre Sports kan je dit op de meest effectieve en gezellige manier doen.

LEES MEER
Easy Motion Skin Training
fixed-col-3-img1

EMS is 18 keer effectiever dan normale krachtraining. Dat het lichaam met behulp van EMS in 20 minuten 515 calorieën kan verbranden is verbazingwekkend! Dit is namelijk dubbel zoveel vergeleken met reguliere training.

LEES MEER
Groepslessen
fixed-col-3-img1

Wij bieden vele groepslessen aan zoals: verschillende Club lessen, XCO, EMS, Circuit Training, Bootcamp etc. Voel je thuis in onze sportschool want sporten moet tenslotte een plezier zijn !

LEES MEER

EMS Training

Wij bieden u personal training met EMS. Deze moderne training techniek geeft snel merkbare en voelbare resultaten en verlaagt gewicht en vetpercentage.

EASY MOTION SKIN is de oplossing! BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN
logo-ico