Algemene voorwaarden Gelre Sports.

Algemene voorwaarden Gelre Sports BV                                                             

 Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen Gelre Sports  BV en leden worden gesloten.

 Artikel 2 De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door een lid. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

 Artikel 3  90 dagen garantie periode EMS abonnement

 1. Gedurende de eerste 90 dagen geldt dat als een nieuw lid om wat voor een reden wil stoppen deze de overeenkomst kan beëindigen mits voldaan is aan de voorwaarde dat er gedurende deze periode minimaal 12 keer ook daadwerkelijk en aantoonbaar is getraind met de EMS.

Artikel 4 Duur en beëindiging

 1. Nieuwe leden hebben  ten minste de keuze uit:  – een overeenkomst van 3 en 12 maanden en;  – een overeenkomst van langere duur. Als een lid een overeenkomst voor 1 jaar  wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als een lid niet tijdig opzegt, dan loopt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. Een lid kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 2. Als de overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft een lid na 1 jaar de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 3. Een lid mag de overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:- een lid (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het
  – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor een lid niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
  – het voor een lid als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat een lid door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.
 4. Een lid moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.
 5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is Gelre Sports BV gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor een lid een bevriezingsmogelijkheid. Als een lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Gelre Sports BV gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij een lid.
 7. Gelre Sports BV mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
 • een lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
 • een lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Gelre Sports BV of jegens een contractant van Gelre Sports BV betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van een lid tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.
 1. Indien Gelre Sports BV zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Gelre Sports BV mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Gelre Sports BV betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

 Artikel 5 Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
 2. Gelre Sports BV maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft een lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Gelre Sports BV te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Gelre Sports BV terugbetaald. Het door een lid verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Gelre Sports BV bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst. In dat laatste geval heeft een lid tot 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Gelre Sports BV terugbetaald. Het door een lid verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

Artikel 6 Verplichtingen van de Ondernemer

 1. Gelre Sports BV staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. Gelre Sports BV onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Indien Gelre Sports BV gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Gelre Sports BV zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. Gelre Sports BV treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 7 Verplichtingen van de Consument

 1. Een lid houdt zich aan de door Gelre Sports BV gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. Een lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Gelre Sports BV.
 3. Een lid dient de aanwijzingen van Gelre Sports BV c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is een lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee een lid niet bekend is. Indien  een lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Gelre Sports BV  kenbaar te maken, zodat Gelre Sports BV uitleg kan geven.
 4. Het is een lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is een lid niet toegestaan te roken in de door Gelre Sports BV beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. Een lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Gelre Sports BV mede te delen.

Artikel 8 Tussentijdse wijzigingen

 1. Gelre Sports BV kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, programma’s en openingstijden. Gelre Sports BV zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van een lid heeft een lid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 9 Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt een lid een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Gelre Sports BV is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is een lid in verzuim nadat hij daar door Gelre Sports BV schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Gelre Sports BV gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Gelre Sports BV bevoegd om een lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Gelre Sports BV is tegenover een lid aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Gelre Sports BV komt. Gelre Sports BV is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Gelre Sports BV.
 2. Gelre Sports BV zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van Gelre Sports BV is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 3. Een lid is tegenover Gelre Sports BV aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van een lid komt.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Fitness
fixed-col-3-img1

Belangrijkste reden om fitness te gaan beoefenen is je conditie verbeteren, de spieren sterker willen maken of gewoon lekker willen bewegen. Bij Gelre Sports kan je dit op de meest effectieve en gezellige manier doen.

LEES MEER
Easy Motion Skin Training
fixed-col-3-img1

EMS is 18 keer effectiever dan normale krachtraining. Dat het lichaam met behulp van EMS in 20 minuten 515 calorieën kan verbranden is verbazingwekkend! Dit is namelijk dubbel zoveel vergeleken met reguliere training.

LEES MEER
Groepslessen
fixed-col-3-img1

Wij bieden vele groepslessen aan zoals: XCORE, cycle, circuit training, boksfit, club power, kettlebell training en verschillende mogelijkheden voor een virtuele les op het moment wat u het beste uit komt!

LEES MEER

EMS Training

Wij bieden u personal training met EMS. Deze moderne training techniek geeft snel merkbare en voelbare resultaten en verlaagt gewicht en vetpercentage.

EASY MOTION SKIN is de oplossing! BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN
logo-ico